Technigroen algemene voorwaarden

De besloten vennootschap Technigroen B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74010549 en is gevestigd aan de Vanadiumweg 26, 3812 PZ te Amersfoort.

Artikel 1   Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 4. Opdrachtgever: Het Bedrijf dat of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Aannemer.
 5. Aannemer: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren, hierna: Technigroen.
 6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van zaken en/of het verrichten van Werkzaamheden door Aannemer.
 7. Werkzaamheden: De werkzaamheden die Technigroen aanbiedt zijn alle werkzaamheden in de ruimste zin van het woord op het gebied van reparatie en onderhoud van tuin- en park machines alsmede de verkoop en levering van zaken.
 8. Overeenkomst: Overeenkomst waarbij Technigroen, zich jegens Opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.

Artikel 2   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Technigroen, elke Overeenkomst tussen Technigroen en Opdrachtgever en op elk werk dat door Technigroen wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Technigroen aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Technigroen is overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3   Het Aanbod

 1. Alle door Technigroen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Technigroen is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Technigroen het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Technigroen gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Technigroen niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst.
 4. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens, en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, of deze gegevens naderhand wijzigingen, heeft Technigroen het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.
 5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.
 6. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het Aanbod van Technigroen zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Technigroen niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Aannemer heeft aanvaard.
 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Technigroen, zal Technigroen de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk bevestigen. Elk Aanbod is maximaal 30 dagen geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen), daarna kan Technigroen niet meer aan een Aanbod gehouden worden.
 3. Technigroen is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Technigroen aan Opdrachtgever. Het Aanbod komt te vervallen indien de zaak of de dienst waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 5. Technigroen heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Technigroen gegronde reden te weigeren.
 6. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met Technigroen, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur welke in de offerte is vermeld, tenzij anders overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst. In welk geval zij de voor het gehele werk geldende prijs moet betalen, verminderd met de besparingen die voor Technigroen uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door Technigroen van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door Technigroen te maken kosten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Technigroen over het gehele werk zou hebben gemaakt
 3. Technigroen kan de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 4. Zowel Opdrachtgever als Technigroen kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Technigroen nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Technigroen is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.
 5. Indien Technigroen na het sluiten van de Overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de Overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de Overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van Technigroen.
 6. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de aanvangsdatum, is Technigroen gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde uurtarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen van Opdrachtgever.
 7. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert worden de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht.. Technigroen is te allen tijde gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Technigroen voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 6   Meer- en minderwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Technigroen is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de werkzaamheden, zal Technigroen Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Technigroen de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Technigroen gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden , is Technigroen gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra werkzaamheden leiden.
 5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.

Artikel 7   Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor Consumenten worden prijzen inclusief btw getoond. Wanneer Technigroen op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, zullen hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) gerekend kunnen worden. Voor werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden dienen te worden, dient Opdrachtgever hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.
 2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij Technigroen Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Technigroen werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.
 3. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of het verstreken van een offerte) en de uitvoering hiervan voor Technigroen (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door Technigroen ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d. is Technigroen gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens Technigroen begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is Opdrachtgever verplicht om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden.
 5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Technigroen gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Technigroen heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Technigroen er gerechtvaardigd op vertrouwen dat Opdrachtgever met de prijswijziging heeft ingestemd.
 6. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke betalingstermijn van 30 dagen.
 7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Technigroen. Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Technigroen een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 8. Technigroen is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding.
 9. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Technigroen bindend, tenzij Opdrachtgever anders kan aantonen met daartoe overtuigend tegenbewijs.
 10. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Technigroen), dient Opdrachtgever hiervoor een meerprijs te vergoeden.

Artikel 8   Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning door Opdrachtgever zijnde een Consument, om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Opdrachtgever binnen die gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raken.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Technigroen zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Technigroen meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Technigroen is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien Opdrachtgever in verzuim is) van Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door Technigroen, of Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.
 5. Ook indien Technigroen, voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is Technigroen gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke tussenkomst.

Artikel 9   Uitvoering werkzaamheden

 1. Technigroen zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Technigroen ervoor in dat de uitgevoerde werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel.
 2. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is Technigroen niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Technigroen, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. Technigroen vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Technigroen expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. Technigroen zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij Opdrachtgever die gehouden is de schade aan Technigroen te vergoeden.
 4. Technigroen is gerechtigd om voor de uitvoering van de werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 5. Technigroen heeft het recht reclame te maken voor zijn bedrijf wanneer zij op locatie van Opdrachtgever werkzaam is.
 6. Indien de werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van Technigroen. Daarenboven is Technigroen gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde werkuren).
 7. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is Technigroen gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voorvloeiende kosten van Technigroen volledig te voldoen.
 8. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
  a. Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen en meer tijdig en op de door Technigroen gewenste wijze aan Technigroen ter beschikking worden gesteld;
  b. Technigroen op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is Technigroen gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.
  c. De door haar ingeschakelde derden hun werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, dat Technigroen geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q. werkzaamheden;
  d. Technigroen tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen;
  e. Technigroen tijdig beschikt over eventueel benodigde beveiliging welke door Opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;
  f. De werklocatie in zodanige staat is dat Technigroen ongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten;
  g. Technigroen op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van water, gas- of stroomuitval komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever;
  h. De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen van afval;
  i. De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar gereedschappen, machines, materialen en meer van Technigroen opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever;
  j. Op de werklocatie dienen de door Technigroen en/of diens (onder)aannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan Technigroen gerekend worden.
  k. Opdrachtgever alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en of schade voor de omgeving, waaronder milieuschade, gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen te voorkomen.
  l. Opdrachtgever is voorts verplicht om zorg te dragen voor het plaatsen van deugdelijke waarschuwingen in geval van (mogelijk) gevaarlijke situaties.
 9. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Technigroen gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 10. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt en Technigroen nalaat van Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Technigroen om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
 11. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan Opdrachtgever heeft verklaard dat zij ze wenst te behouden, dienen door haar te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door Technigroen afgevoerd, onverminderd enige aansprakelijkheid van Opdrachtgever.
 12. Een keuringsrapport is alleen geldig met een bijbehorende keuringssticker. Een keuringssticker is alleen geldig met een bijbehorend keuringsrapport. Een keuringsrapport geeft enkel de technische staat weer ten tijde van de keuring conform VCA.

Artikel 10   Verhuur

 1. Technigroen zal, zoals overeengekomen, werktuigen en/of machines voor de overeengekomen huurperiode beschikbaar stellen aan Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever dient een borg af te dragen aan Technigroen voorafgaand de huurperiode. Opdrachtgever is voorts verplicht het gehuurde aan te nemen gedurende de overeengekomen huurperiode. Indien (de)montage nodig is, zal de hiervoor benodigde tijd onderdeel uitmaken van de totale huurperiode. Technigroen is te allen tijde gerechtigd het gehuurde te vervangen voor een gelijkwaardig huurobject.
 3. De huurtermijn vangt aan op het moment van aflevering en eindigt wanneer het huurobject compleet en intact door Technigroen in ontvangst is genomen. Wijziging en/of verlenging van de huurtermijn dient uiterlijk op of voor 12:00 van de laatste dag van de overeengekomen periode te worden overeengekomen.
 4. Enkel Technigroen is gehouden instructies van Opdrachtgever uit te voeren, indien deze, naar het oordeel van Technigroen, noodzakelijk worden geacht voor de werkzaamheden en in overeenstemming zijn met de kwaliteit en de capaciteit van het verhuurde en het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld.
 5. Opdrachtgever wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Opdrachtgever is gehouden om het gehuurde in goede staat terug te leveren. Indien bij of na teruglevering uit onderzoek blijkt dat het teruggeleverde niet in goede staat verkeert, is Opdrachtgever verplicht de herstelkosten en eventuele andere schade aan Technigroen te vergoeden. Opdrachtgever is voorts te allen tijde aansprakelijk voor alle schade aan, en/of veroorzaakt door het gehuurde tijdens alle transporten, die door of in opdracht van Opdrachtgever of een derde aan wie is doorverhuurd worden uitgevoerd
 6. Technigroen en/of een door haar ingeschakelde derde houdt een register bij van het gehuurde alsmede de gemaakte huururen. Dit register is leidend voor de vaststelling van de gemaakte huurkosten. Opdrachtgever is verplicht het register te ondertekenen.
 7. Doorverhuur is verboden tenzij Opdrachtgever expliciet schriftelijk toestemming van Technigroen heeft om het gehuurde door te verhuren aan derden indien Opdrachtgever gebonden blijft aan deze Overeenkomst met Technigroen.
 8. Bij een niet tijdige teruglevering van het gehuurde, na afloop van de huurperiode, is Opdrachtgever verplicht de schade voortvloeiende uit deze termijnoverschrijding aan Technigroen te vergoeden.
 9. De huurprijzen zijn exclusief eventuele brandstof, aanvoer- en transportkosten, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Artikel 11   Verplichtingen Opdrachtgever als Huurder

 1. Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen dat het gehuurde tijdig en op de gewenste locatie aanwezig is na afloop van de huurperiode.
 2. Opdrachtgever dient wekelijks aan Technigroen ter goedkeuring een overzicht te verstrekken van het aantal verhuururen van de betreffende week te overleggen. Het door Technigroen opgestelde urenregister is juist.

 Artikel 12   (Op)Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Technigroen of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Technigroen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Technigroen  schriftelijk in gebreke te stellen. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Technigroen bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op de wijze zoals door de leverancier van Technigroen is bepaald, maar komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering op eerste verzoek van Technigroen. Het aannemen van zaken van Technigroen door Opdrachtgever, is bewijs dat de zaken in goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij eventuele schade uitdrukkelijk op het ontvangstbewijs wordt genoteerd.
 4. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Technigroen gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 14 kalenderdagen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.
 5. Technigroen spant zich in om de werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
 6. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.
 7. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door Technigroen gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
 8. Indien Technigroen te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
 9. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend.
 10. Technigroen is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van Technigroen.
 11. Technigroen is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle door Technigroen geleverde zaken, blijven eigendom van Technigroen totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Technigroen gesloten Overeenkomsten is nagekomen. In het geval Technigroen zaken al geleverd heeft en Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen niet is nagekomen, is Technigroen gerechtigd om de zaken te revindiceren.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Technigroen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Technigroen haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Technigroen of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Technigroen zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Technigroen heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte zaken, onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Technigroen. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Technigroen zich inspannen om de aangekochte zaken zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen [aantal] werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte zaken komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Technigroen worden vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 14   Tweedehandse zaken

 1. Technigroen geeft uitdrukkelijk geen garantie op tweedehandse zaken. Technigroen verklaart dat de zaak naar behoren is geïnspecteerd op het moment dat de zaak het magazijn verlaat. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een gebrekkig Product waarvan in het Aanbod de betreffende gebreken zijn vermeld.
 2. De garantie op tweedehandse zaken strekt slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie.
 3. Opdrachtgever heeft recht op vervanging van de zaak indien wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van 6 maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. Voorgenoemde doet geen afbreuk aan het feit dat Technigroen niet verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de Opdrachtgever. Opdrachtgever dient de voorschriften en instructies van Technigroen op te volgen. De geboden garantie doet geen afbreuk aan het feit dat Technigroen nooit verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de Opdrachtgever. Opdrachtgever dient de voorschriften en instructies van Technigroen op te volgen.
 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Technigroen de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van Technigroen, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan Technigroen te retourneren en de eigendom aan Technigroen te verschaffen.

Artikel 15   Onderhoud

 1. Indien overgekomen, zal Technigroen onderhoud c.q. reparatie verrichten. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Technigroen zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.
 2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden aan Technigroen, waarna Technigroen Overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de gebreken zo spoedig mogelijk en naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Technigroen gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
 3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Technigroen.

Artikel 16   Reclamaties

 1. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze de zaak gebruikt dient te worden. ITM erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van de zaak door Opdrachtgever.
 2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Technigroen te worden gemeld op info@technigroen.nl. Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van veertien dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen veertien dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen zes maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van de zaak door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de zaak.
 3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van ITM op de wijze zoals door ITM aangegeven.
 4. Terugbetalingen aan Opdrachtgever op basis van reclamatie worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 5. Indien Opdrachtgever zijn reclamerecht uitoefent, heeft hij geen recht om zijn betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 6. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere zaken ontbreken, en dit aan ITM te wijten is, zal ITM na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, de ontbrekende zaak nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de zaken is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering kan niet worden verhaald op ITM.

Artikel 17   Opschorting

 1. Technigroen, is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  b. Technigroen, na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  c. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft of onvoldoende is;
  d. Indien door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van Technigroen kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Technigroen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
  e. indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van Technigroen kan worden gevergd.
 2. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is Technigroen gerechtigd tot een schadevergoeding van Opdrachtgever.
 3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Technigroen, treden Partijen in overleg voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Opdrachtgever. Technigroen zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 18   Garanties

 1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen.
 2. Technigroen voert de werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Technigroen in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Technigroen gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Technigroen gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van Technigroen, is een Consument gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding verlangen.
 5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van Technigroen verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.

Artikel 19   Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 20   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Technigroen gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Technigroen de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@technigroen.nl.
 2. Indien Technigroen op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 21   Overmacht

 1. Technigroen is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Technigroen wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Technigroen, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatie faciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking) of van andere aard, (vi) natuurrampen, (vii) oorlog en terroristische aanslagen, (viii) algemene vervoersproblemen (ix) ziekte en/of werkstakingen van het personeel van Technigroen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Technigroen buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien naar het oordeel van Technigroen de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden ten gevolge van natte weersomstandigheden, extreme hitte of terreinomstandigheden niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft Technigroen het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken en de Overeenkomst te verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid.
 4. Indien een overmachtsituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

Artikel 22   Verzekering

 1. Opdrachtgever dient voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden het gehuurde verzekerd te hebben, waaronder de verplichte verzekeringen op basis van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. Opdrachtgever dient met betrekking tot het gehuurde zich ook adequaat te hebben verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot; kabel- en leidingschade en overig ‘werkrisico’, milieuaantasting en voor zover toepasselijk werkgeversaansprakelijkheid en verzekeringen voor bijzondere risico’s.
 2. Het gehuurde is uitsluitend te gebruiken conform de reikwijdte van de door Opdrachtgever afgesloten verzekeringen
 3. De minimale verzekerde som van de hierboven genoemde verzekeringen dient 2.250.000, – euro per incident te bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever dient met betrekking tot de verzekeringen aan al haar verplichtingen met betrekking tot de verzekeringen, waaronder tijdige betaling van de premies, te voldoen.
 4. Opdrachtgever is verplicht over een aansprakelijkheidsverzekering voor het gehuurde te beschikken waarin Technigroen als huurder en/of houder meeverzekerd is. Dienaangaande verleent Opdrachtgever uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan Technigroen om rechten te ontlenen aan deze verzekering. Indien Opdrachtgever een of meerdere verplichtingen van dit artikel niet is nagekomen en Technigroen door een derde aangesproken wordt tot het betalen van enige schadevergoeding, is Opdrachtgever verplicht Technigroen ter zake volledig te vrijwaren en alle door Technigroen te betalen en/of reeds betaalde schadevergoeding volledig te vergoeden.

Artikel 23   Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van werkzaamheden door Technigroen leidt tot aansprakelijkheid van Technigroen jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door Technigroen in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Technigroen. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. Technigroen is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Technigroen aansprakelijk is (gebleken), dient Technigroen in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
 4. In geval van maatvoering is Technigroen niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen.. Opdrachtgever en/of de aannemer die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden c.q. opdracht dient een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor deze eindcontrole.
 5. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Technigroen zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten. Ook is Technigroen niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 7. Technigroen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van het verkeer op de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
 8. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies van- en schade aan de zaken, gereedschappen, machines, materialen en meer die Technigroen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.
 9. Technigroen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 10. Technigroen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens Technigroen verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Technigroen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Technigroen binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Technigroen vervalt na een jaar na het eindigen van de Overeenkomst tussen partijen.

Artikel 24   Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Technigroen verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Indien Technigroen op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Technigroen verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Technigroen van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Technigroen voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen. Opdrachtgever vrijwaart Technigroen voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van (bouw)vergunningen.
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Technigroen verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Technigroen tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 25   Intellectuele eigendomsrechten

Opdrachtgever geeft toestemming aan Technigroen om foto’s te maken van het opgeleverde, en/of de door Opdrachtgever gemaakte foto’s van het opgeleverde te plaatsen op zijn website en/of social media kanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.

Artikel 26   Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of zaken van Technigroen of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@technigroen.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Technigroen de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Technigroen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 27   Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Technigroen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Technigroen kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Technigroen en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Amersfoort, 14 oktober 2020

BEKIJK VANDAAG NOG ONS AANBOD IN DE WEBSHOP

U VINDT ONS MET #TECHNIGROEN OP INSTAGRAM!
U VINDT ONS MET #TECHNIGROEN OP FACEBOOK!

Feed with such ID does not exist